fbpx

Terms & Conditions

ALGEMENE VOORWAARDEN International Students Work                                                                                                                            See English below

Hoofdstuk 1: Algemene Voorwaarden het werven en selecteren van studenten

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt onder de navolgende begrippen het volgende verstaan:

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze Algemene Voorwaarden van International Students Work zijn van toepassing op het ter beschikking stellen van Studenten door ondernemingen behorende tot de International Students Work, dat wil zeggen de ondernemingen waarin International Students Work direct dan wel indirect een meerderheidsbelang heeft, hierna: `International Students Work’.

OVEREENKOMST

De overeenkomst tussen Werkgever en International Students Work op grond waarvan International Students Work aan Werkgever (een) student
(en) ter beschikking stelt om in dienst te nemen en daardoor onder leiding en toezicht van Werkgever werkzaamheden te verrichten.

WERKGEVER

De wederpartij van International Students Work.

PARTIJEN

International Students Work en Werkgever tezamen.

INTERNATIONAL STUDENTS WORK

De`onderneming’, met kvk-nummer 74432400, waaronder direct dan wel indirect de uitzendondernemingen behorende tot de groep ressorteren.

HONORARIUM

Het door Werkgever aan International Students Work verschuldigde honorarium.

KANDIDAAT

De door International Students Work op grond van een Overeenkomst ten behoeve van Werkgever geworven en geselecteerde natuurlijke persoon.

W&S-OVEREENKOMST

Het op grond van de door Werkgever verstrekte gegevens zoeken en benaderen van geschikte kandidaten voor een bij Werkgever te vervullen vacature, dan wel voor bij Werkgever te verrichten werkzaamheden/diensten. 

Artikel 2 Algemene bepalingen

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van International Students Work voor zover een en ander betrekking heeft op het ter beschikking stellen van Studenten aan Werkgever of daarmee samenhangende diensten en voor zover geen afwijkende voorwaarden van een andere tot International Students Work behorende entiteit van toepassing zijn verklaard.

2.2 De toepasselijkheid van eventuele door Werkgever gehanteerde Algemene Voorwaarden wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Deze Algemene Voorwaarden vervangen de Algemene Voorwaarden van eerdere datum.

2.4 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts bindend, indien en voor zover International Students Work zich daarmee schriftelijk akkoord heeft verklaard.

2.5 De Overeenkomst wordt aangegaan voor Bepaalde Tijd. Op elke Overeenkomst zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Een Overeenkomst wordt geacht te zijn aangegaan en geacht akkoord te zijn indien Werkgever de Student zijn werkzaamheden laat starten.

2.6 De Overeenkomst voor Bepaalde Tijd:

  • De Overeenkomst voor Bepaalde Tijd eindigt van rechtswege aan het einde van de periode waarvoor zij is aangegaan.
2.7 Opzegging kan uitsluitend geschieden per aangetekende brief/e-mail

Artikel 3 De Terbeschikkingstelling

3.1 Een Student wordt nooit exclusief gematcht aan één Werkgever.

Artikel 4 Vervanging

4.1 International Students Work is gerechtigd, maar niet verplicht, om bij beëindiging van het contract van de student bij de Werkgever een vervangende Student ter beschikking te stellen voor de resterende duur van de Overeenkomst.

4.2 International Students Work schiet niet toerekenbaar tekort jegens Werkgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan Werkgever, indien International Students Work een Student weliswaar mag vervangen of terugplaatsen, maar deze om welke reden dan ook niet vervangt of terugplaatst. In dat geval is Werkgever ook niet gehouden de maandelijkse vergoeding aan International Students Work te voldoen, tenzij de oorzaak voor het niet vervangen of terugplaatsen van de Student toerekenbaar is aan Werkgever.

Artikel 5 Uurbeloning en werkgeversvergoeding

5.1 Voor aanvang van de Overeenkomst verstrekt Werkgever de omschrijving van de door de Student uit te oefenen functie, type persoon, aantal uren per week en het bijbehorende nettosalaris.

5.2 International Students Work is in ieder geval gerechtigd om de Werkgeversvergoeding en/of de aanvullende kosten tussentijds aan te passen:

a. indien de kosten van de uitzendarbeid stijgen:

  • als gevolg van verhoging van de (objectieve) kosten in de ruimste zin des woords verbonden aan de uitzendarbeid van de Student;
  • als gevolg van een stijging in de kosten van International Students Work in de ruimste zin des woords; 
b. jaarlijks op 1 januari door een prijsindexering (conform CBS Prijsindex Consumentenprijzen).

Artikel 6 Arbeidsduur en werktijden

6.1 De werktijden, het aantal arbeidsuren en de rusttijden van de Student zijn gelijk aan de bij Werkgever terzake gebruikelijke tijden en uren, tenzij bij de Overeenkomst anders is overeengekomen. De werktijden, het aantal arbeidsuren en de rusttijden van de Student zullen niet meer, respectievelijk niet minder belopen dan rechtens bij Werkgever is toegestaan. Werkgever staat ervoor in dat de arbeidsduur en de rust- en werktijden van de Student voldoen aan de wettelijke vereisten. Werkgever ziet erop toe dat de Student de toegestane werktijden en de overeengekomen arbeidsomvang niet overschrijdt.

6.2 Van overwerk is sprake indien werkzaamheden worden verricht boven de in de betreffende sector gebruikelijke arbeidsduur per dag of per week of het bij regeling of rooster vastgesteld aantal uren.

6.3 Studenten hebben recht op vakantiedagen, bijzonder verlof, etc. Dit zal zo veel mogelijk in overleg met Werkgever worden ingepland.

6.4 Indien de Student voor de uitvoering van de Overeenkomst specifieke scholing dan wel proeftijd behoeft, worden de uren die de Student hieraan besteedt, als gewerkte uren in rekening gebracht aan Werkgever, tenzij dit anders wordt overeengekomen.

Artikel 7 Terbeschikkingstelling en selectie

7.1 Werkgever verstrekt aan International Students Work nauwgezet inlichtingen aangaande functie, arbeidstijden, arbeidsduur, werkzaamheden, arbeidsplaats en arbeidsomstandigheden betrekking hebbende op de Student, alsmede aangaande de beoogde looptijd van de Overeenkomst. International Students Work stelt op basis van deze door Werkgever verstrekte inlichtingen een of meerdere Studenten voor. International Students Work stelt de Studenten voor en Werkgever is geheel vrij in de keuze van de Student die inzake de Overeenkomst voorgesteld wordt.

Artikel 8 Goede uitoefening van leiding en toezicht; goed Werkgeverschap

8.1 Werkgever zal zich ten aanzien van de Student bij de uitoefening van de leiding en het toezicht, alsmede met betrekking tot de uitvoering van het werk, gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn andere werknemers gehouden is.

8.2 Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, is het Werkgever niet toegestaan de Student op zijn beurt aan een derde ‘door te lenen’; dat wil zeggen aan een derde ter beschikking stellen voor het onder leiding en toezicht van deze derde verrichten van werkzaamheden. Onder doorlening aan een derde wordt mede verstaan doorlening aan een (rechts)persoon waarmee Werkgever in een groep (concern) is verbonden, zoals bedoeld in artikel 7:691 lid 6 BW.

8.3 Werkgever kan de Student slechts te werk stellen in afwijking van het bij de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden bepaalde, indien International Students Work daarmee vooraf schriftelijk heeft ingestemd. Aan die instemming kunnen voorwaarden worden verbonden. Wijzigingen in functie en/of verantwoordelijkheid dienen derhalve te worden geaccordeerd door International Students Work. Wijzigingen kunnen gevolgen hebben voor het tarief.

8.4 Het uitvoeren van werkzaamheden van de Student in het buitenland is slechts mogelijk onder strikte leiding en toezicht van Werkgever en voor bepaalde tijd en indien dit al bij de Overeenkomst schriftelijk is overeengekomen met International Students Work en de Student daarmee schriftelijk heeft ingestemd. Werkgever zal zorg dragen voor o.a. visa, verzekeringen en overige voor de Uitzending benodigde zaken en kosten daaromtrent. Werkgever vrijwaart International Students Work voor elke aansprakelijkheid voortvloeiend uit een het uitvoeren van werkzaamheden van de Student in het buitenland.

8.5 Werkgever zal aan de Student de schade vergoeden die deze lijdt doordat een aan hem toebehorende zaak, die in het kader van de opgedragen werkzaamheden is gebruikt, is beschadigd of tenietgedaan.

8.6 International Students Work is tegenover Werkgever niet aansprakelijk voor schades en/of verliezen aan Werkgever, derden, dan wel aan de Studenten zelf die voortvloeien uit doen of nalaten van de Student. International Students Work is tevens niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de Student.

8.7 International Students Work is tegenover Werkgever niet aansprakelijk voor verbintenissen die de Studenten zijn aangegaan met of die voor hen zijn ontstaan jegens Werkgever of derden, al dan niet met toestemming van die Werkgever of derden.

8.8 Werkgever vrijwaart International Students Work voor elke aansprakelijkheid van International Students Work ten aanzien van de leden 5, 6 en 7 van dit artikel.

8.9 Werkgever zal zich, voorzover mogelijk, afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel.

Artikel 9 Garantie veiligheid en vrijwaring

9.1 Werkgever verklaart zich bekend met het feit dat hij in de Arbeidsomstandighedenwet wordt aangemerkt als werkgever.

9.2 Werkgever zal de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee hij de Student werkzaamheden laat verrichten, zodanig inrichten en onderhouden en voor het verrichten van de werkzaamheden van de Student zodanige maatregelen treffen en aanwijzingen verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de Student bij het verrichten van zijn werkzaamheden in de ruimste zin des woords schade lijdt. Werkgever verklaart zich uitdrukkelijk bekend met de werking van art. 7:658 BW (in het bijzonder art. 7:658 lid 4 BW), alsmede met de verplichtingen die voor hem uitvloeien uit de Arbeidsomstandighedenwet en daarmee samenhangende regelgeving ten opzichte van de Studenten.

9.3 Werkgever zal aan International Students Work en ook aan de Student voor aanvang van de arbeid informatie verstrekken over de van de Student verlangde beroepskwalificatie, alsmede een document bevattende de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats. Werkgever geeft de Student actieve voorlichting met betrekking tot de binnen zijn onderneming gehanteerde risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).

9.4 Indien de Student een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt (art. 7:658 BW), zal Werkgever, indien en voor zover de wet dit voorschrijft, de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de hoogte stellen en ervoor zorgdragen dat daarvan direct een rapport wordt opgemaakt. In dit rapport zal de toedracht van het ongeval zodanig worden vastgelegd, dat daaruit met een redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van een dergelijk bedrijfsongeval of een dergelijke beroepsziekte. Werkgever brengt International Students Work zo spoedig mogelijk op de hoogte van een eventueel bedrijfsongeval of van een beroepsziekte en verstrekt aan International Students Work een afschrift van het rapport.

9.5 Indien de medewerker overlijdt of (ernstig en blijvend) letsel oploopt, zal de Werkgever met inachtneming van het bepaalde in artikel 6:107 tot en met 6:108 BW de schade vergoeden aan de in deze artikelen bedoelde persoon of personen.

9.6 Werkgever zal aan de Student alle schade vergoeden die de Student in het kader van de uitoefening van de werkzaamheden lijdt, indien en voor zover de Werkgever en/of International Students Work daarvoor aansprakelijk is.

9.7 Werkgever vrijwaart International Students Work voor alle op dit artikel gebaseerde vorderingen of aanspraken van de Student of derden.

9.8 Werkgever zal zich afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van International Students Work verstrekt de Werkgever een bewijs van verzekering.

Artikel 10 Facturatie

10.1 Werkgever is te allen tijde gehouden elke door International Students Work ingediende nota binnen veertien kalenderdagen na factuurdatum te voldoen.

10.2 Alle kosten van inning van de openstaande nota’s komen geheel voor rekening van Werkgever. De vergoeding voor buitenrechtelijke kosten worden gesteld op minimaal 15% van de verschuldigde hoofdsom exclusief rente met een minimum van € 250,= (tweehonderdvijftig euro) per vordering. Deze vergoeding zal steeds, zodra rechtsbijstand door International Students Work of door de derde die tot ontvangst van de betaling gerechtigd is, wordt ingeroepen, respectievelijk de vordering door International Students Work of die derde ter incasso uit handen is gegeven, zonder enig nader bewijs in rekening worden gebracht en door Werkgever verschuldigd zijn. Indien de daadwerkelijke kosten hoger zijn dan 15%, is International Students Work of de derde gerechtigd deze daadwerkelijke kosten in rekening te brengen.

10.3 Betalingen strekken telkens tot voldoening van de oudste openstaande facturen, ongeacht aanwijzing van Werkgever tot betaling van welke factuur zij moeten worden toegerekend.

Artikel 11 Voorkoming van ontoelaatbare discriminatie

11.1 Ter voorkoming van het maken van ongeoorloofd onderscheid, in het bijzonder naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras, leeftijd of welke grond dan ook, zullen geen niet-functierelevante eisen bij het verstrekken van de inlichtingen betreffende de op te dragen arbeid kunnen worden gesteld en evenmin door International Students Work worden meegewogen. Werkgever zal geen verboden onderscheid maken in welke vorm dan ook, alsmede erop toezien dat discriminatie op de werkvloer wordt voorkomen.

11.2 Werkgever vrijwaart International Students Work voor de eventuele gevolgen van door hem gemaakt ongeoorloofd onderscheid.

Artikel 12 Aansprakelijkheid International Students Work

12.1 International Students Work is als goed overeenkomstnemer gehouden zich in te spannen om de Overeenkomst naar behoren uit te voeren. Indien en voor zover International Students Work deze verplichting niet nakomt, is International Students Work, met inachtneming van het hierna in 12.3 bepaalde, gehouden tot vergoeding van de daaruit voortvloeiende directe schade van Werkgever, mits Werkgever zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk één maand na het ontstaan of na het bekend worden van die schade een schriftelijke klacht terzake indient bij International Students Work en daarbij aantoont dat de schade het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van International Students Work.

12.2 International Students Work is, voor zover nodig in afwijking van het bepaalde in het vorige lid, niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van onjuiste selectie van een Student, tenzij Werkgever binnen zeven kalenderdagen na aanvang van de werkzaamheden van de studenten een schriftelijke klacht terzake bij International Students Work indient en daarbij aantoont dat de onjuiste selectie het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van International Students Work.

12.3 Iedere aansprakelijkheid en/of verplichting van International Students Work tot vergoeding van schade van Werkgever, uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden of uit welke andere hoofde dan ook, is beperkt tot ten hoogste 20% van het Werkgeverstarief dat betreffende die Student ingevolge de Overeenkomst van toepassing was over de beoogde duur van de Overeenkomst met een maximum van dertien weken. Per Werkgever is daarnaast de aansprakelijkheid beperkt tot twee gevallen per boekjaar. Dit maximum komt te vervallen, indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van International Students Work. Aansprakelijkheid van International Students Work voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is in alle gevallen uitgesloten.

12.4 International Students Work schiet in ieder geval niet tekort jegens Werkgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade indien:

a. International Students Work een aanvraag van Werkgever om te werven en selecteren voor een vacature van Werkgever, niet in behandeling neemt; en/of

b. de contacten tussen Werkgever en International Students Work voorafgaande aan een mogelijke Overeenkomst, waaronder begrepen een concrete aanvraag van Werkgever om een Student te werven en selecteren, om welke reden dan ook niet leiden tot de daadwerkelijke werving en selectie van een Student; en/of

c. Werkgever schade lijdt doordat Werkgever aan de Student zaken/goederen heeft verstrekt voor de uitvoering van de werkzaamheden, hieronder verstaan: auto, laptop, mobiele telefoon, sleutels, etc. en deze goederen of zaken niet worden geretourneerd dan wel worden beschadigd.

Artikel 13 Wet arbeid vreemdelingen en Identificatie Studenten

13.1 De Werkgever aan wie door International Students Work een vreemdeling in de zin van de Wet arbeid vreemdelingen (hierna: WAV) ter beschikking wordt gesteld, verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 15 van de WAV, onder meer inhoudende dat Werkgever bij de aanvang van de arbeid door een vreemdeling een afschrift van het document, bedoeld in artikel 1 van de Wet op de Identificatieplicht, van de vreemdeling dient te ontvangen. Werkgever stelt aan de hand van het eerder genoemde document de identiteit van de vreemdeling vast en neemt een afschrift van het document op in zijn administratie. International Students Work is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor een eventuele boete die in het kader van de Wet arbeid vreemdelingen aan Werkgever wordt opgelegd.

13.2 Indien International Students Work vanwege een nalaten, handelen of overtreding van Werkgever met een boete wordt geconfronteerd wegens overtreding van de WAV, dan is Werkgever verplicht deze boete en alle daaruit voortvloeiende schade (daaronder tevens, doch niet uitsluitend verstaan juridische kosten) aan International Students Work te vergoeden.

13.3 Werkgever is gehouden elke door International Students Work ter beschikking gestelde Student zich voor aanvang van de werkzaamheden te laten identificeren en de terzake voor Werkgever geldende wettelijke verplichtingen na te komen. International Students Work zal deze verplichting kenbaar maken aan haar Studenten.

Artikel 14 Persoonsgegevens van de Student

14.1 Werkgever zal alle persoonsgegevens van een Student, die voor en gedurende de Overeenkomst door International Students Work kenbaar worden gemaakt, vertrouwelijk behandelen en meer in het bijzonder uitsluitend verwerken in overeenstemming met geldende privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. International Students Work kan derhalve bepaalde informatie nimmer aan Werkgever verstrekken, indien dit strijd oplevert met geldende privacywetgeving. Bovendien mag Werkgever de persoonsgegevens van de door International Students Work aangedragen studenten verstrekken aan derden.

14.2 Werkgever zal voldoen aan zijn informatieplicht jegens Studenten, en Studenten in ieder geval op de hoogte stellen van de categorieën van persoonsgegevens die door Werkgever worden verwerkt, de wijze waarop, wanneer en voor welke doeleinden de gegevens worden verwerkt. Werkgever vrijwaart International Students Work voor eventuele hieruit voortvloeiende schade of aansprakelijkheid, met inbegrip van boetes.

14.3 Daar waar Werkgever eigen verantwoordelijkheid draagt voor de verwerking van persoonsgegevens van Studenten, is Werkgever nadrukkelijk zelf verantwoordelijk voor de naleving van zijn wettelijke verplichtingen in het kader van geldende privacywetgeving. Werkgever vrijwaart International Students Work voor eventuele hieruit voortvloeiende schade of aansprakelijkheid, met inbegrip van boetes.

14.4 Indien noodzakelijk voor International Students Work om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen op basis van geldende privacywetgeving, verleent Werkgever daartoe volledige medewerking aan International Students Work, zoals wanneer een Student een verzoek indient ter uitoefening van zijn of haar recht op verwijdering.

Artikel 15 Geheimhouding

15.1 International Students Work zal op nader verzoek van Werkgever in zijn verhouding met de Student bedingen dat de Student volstrekte geheimhouding dient te betrachten omtrent bedrijfs- dan wel andere vertrouwelijke informatie met betrekking tot Werkgever en diens bedrijfsactiviteiten. International Students Work is echter niet aansprakelijk voor eventuele schade van Werkgever als gevolg van schending van die geheimhoudingsplicht door de Student.

15.2 Het staat Werkgever vrij om de Student rechtstreeks te verplichten tot geheimhouding. Werkgever informeert International Students Work over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de terzake opgemaakte verklaring/overeenkomst aan International Students Work. International Students Work is geen partij bij deze overeenkomst.

15.3 Werkgever is ermee bekend dat eventueel door Werkgever met de Student gemaakte afspraken, waaronder boeteclausules, nimmer door International Students Work op de Student kunnen worden verhaald. Ook is het niet mogelijk om schade door fraude of diefstal, via verrekening door International Students Work, op de Student te verhalen.

Artikel 16 Overige

16.1 Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en/of van de daarbij behorende Overeenkomst niet geldig en/of onverbindend zijn en/of in strijd mochten komen met enige bepaling van dwingend recht, blijven de Algemene Voorwaarden, alsmede de daarbij behorende Overeenkomst, voor het overige onverminderd van kracht, terwijl voor wat betreft nietige, nietig verklaarde dan wel vernietigbare bepalingen International Students Work in overleg met Werkgever nieuwe bepalingen zal vaststellen die de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen zoveel mogelijk benaderen.

16.2 Op deze Algemene Voorwaarden en de daarbij behorende rechtsverhoudingen, alsmede alle geschillen die daaruit voortvloeien, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

16.3 Alle geschillen zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement waarin het hoofdkantoor van International Students Work is gevestigd, tenzij een dwingendrechtelijk wettelijk voorschrift anders voorschrijft.

 

 

Artikel 17 Honorarium en inhoud van de W&S-overeenkomst

17.1 Het Honorarium kan bestaan uit hetzij een van tevoren vast overeengekomen bedrag. Uitzonderingen kunnen tussen Partijenschriftelijk worden overeengekomen.

17.2 Tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen, is het Honorarium slechts dan verschuldigd indien de W&S-Overeenkomst heeft geleid tot een arbeidsovereenkomst, respectievelijk aanstelling tot ambtenaar, respectievelijk tot een overeenkomst van Overeenkomst tussen Werkgever en de door International Students Work geselecteerde Kandidaat.

Artikel 18 Selectie van de Kandidaat

18.1 Werkgever beslist te allen tijde zelf of hij een door International Students Work geselecteerde Kandidaat een overeenkomst zoals genoemd in artikel18.2 wil aanbieden. International Students Work is dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, in de meest ruime zin van het woord, die direct of indirect is en/of wordt veroorzaakt door de door International Students Work geleverde Kandidaat.

Artikel 19 Aansprakelijkheid

19.1 International Students Work schiet in ieder geval niet tekort jegens Werkgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade indien:

a. International Students Work een aanvraag van Werkgever tot Werving & Selectie niet in behandeling neemt; en/of

b. de contacten tussen Werkgever en International Students Work voorafgaande aan een mogelijke W&S-Overeenkomst, waaronder begrepen een concrete aanvraag van Werkgever tot Werving & Selectie, om welke reden dan ook niet leiden tot de daadwerkelijke Werving & Selectie van een Kandidaat.

19.2 Het is Werkgever niet toegestaan een door International Students Work aangeboden/voorgestelde of op enigerlei wijze geïntroduceerde Kandidaat in dienst te nemen of werkzaamheden te laten verrichten, al dan niet via derden, binnen zes maanden na het voorstellen van de Kandidaat aan Werkgever onder de W&S- Overeenkomst. In het geval van overtreding of niet nakoming hiervan is Werkgever per Kandidaat een bedrag ter hoogte van € 3500,- exclusief btw verschuldigd aan International Students Work. Dit laat onverlet het recht van International Students Work om volledige schadevergoeding te vorderen.

Voor vragen omtrent de algemene voorwaarden kunt u terecht bij Karel Leusink.

Te bereiken op:

E-mail: [email protected]        Telefoon: +316 460 084 60

GENERAL TERMS AND CONDITIONS  International Students Work                                                                                                                        

 

CHAPTER 1: GENERAL TERMS AND CONDITIONS FOR RECRUITING AND SELECTING STUDENTS  VOORWAARDEN 

 

Article 1 Definitions

 

In these General Terms and Conditions, the following terms shall have the following meanings:

 

GENERAL TERMS AND CONDITIONS

 

These General Terms and Conditions of International Students Work apply to the provision of Students by companies belonging to International Students Work, i.e. companies in which International Students Work directly or indirectly has a majority interest, hereinafter referred to as ‘International Students Work’.

 

AGREEMENT

 

The agreement between the Employer and International Students Work on the basis of which International Students Work makes (a) student(s) available to the Employer for the purpose of hiring and thereby performing work under the guidance and supervision of the Employer.

 

WORKER

 

The counterparty of International Students Work.

 

PARTIES

 

International Students Work and Employer together.

 

INTERNATIONAL STUDENTS WORK

 

The ‘company’, with CV number 74432400, which directly or indirectly includes the temporary employment agencies belonging to the group.

 

HONORARY

 

The fee payable by the Employer to International Students Work.

 

CANDIDATE

 

The natural person recruited and selected by International Students Work on the basis of an Agreement on behalf of the Employer.

 

W&S AGREEMENT

 

On the basis of the information provided by the Employer, searching for and approaching suitable candidates for a vacancy to be filled at the Employer or for work/services to be performed at the Employer.

Article 2 General provisions

 

2.1 These General Terms and Conditions apply to all agreements of International Students Work insofar as they relate to the provision of Students to the Employer or related services and insofar as no deviating conditions of any other entity belonging to International Students Work have been declared applicable.

 

2.2 The applicability of any General Terms and Conditions applied by the Employer is expressly rejected.

 

2.3 These General Terms and Conditions replace the General Terms and Conditions of earlier date.

 

2.4 Deviations from these General Terms and Conditions will only be binding if and insofar as International Students Work has agreed to them in writing.

 

2.5 The Agreement is entered into for a definite period of time. These General Terms and Conditions apply to every Agreement. An Agreement is deemed to have been entered into and to be in agreement if the Employer allows the Student to start work.

 

2.6 The Fixed-Time Agreement: The Fixed-Time Agreement ends by operation of law at the end of the period for which it was entered into.

Article 3 The Provision

 

3.1 A Student will never be matched exclusively to one Employer.

 

Article 4 Replacement

 

4.1 Upon termination of the student’s contract with the Employer, International Students Work is entitled, but not obliged, to provide a replacement Student for the remaining term of the Agreement.

 

4.2 International Students Work will not be liable to the Employer and will not be obliged to compensate any damage or costs to the Employer in the event that International Students Work is allowed to replace or replace a Student, but for whatever reason does not replace or replace the Student. In that case, the Employer will also not be obliged to pay the monthly fee to International Students Work, unless the reason for not replacing or replacing the Student is attributable to the Employer.

 

Article 5 Hourly remuneration and employer’s compensation

 

5.1 Before the commencement of the Agreement, the Employer will provide a description of the position to be held by the Student, the type of person, the number of hours per week and the corresponding net salary.

 

5.2 International Students Work is in any case entitled to make interim adjustments to the Employer’s remuneration and/or the additional costs:

 

a. if the costs of the temporary work increase:

 

  • as a result of an increase in the (objective) costs in the broadest sense of the word associated with the Student’s temporary work;
  • as a result of an increase in the costs of International Students Work in the broadest sense of the word;

b. annually on 1 January by means of a price index (in accordance with the CBS Price Index for Consumer Prices).

 

Article 6 Working hours and working hours

 

6.1 The working hours, the number of working hours and the Student’s rest periods are equal to those of the Employer in this respect usual times and hours, unless otherwise agreed in the Agreement. The Student’s working hours, the number of working hours and the rest periods shall be as follows not more or not less than is legally the case with the Employer allowed. The employer is responsible for ensuring that the working hours and the hours of rest and The Student’s working hours meet the legal requirements. Employer sees ensure that the Student has the permitted working hours and the agreed The Committee considers that the Commission’s proposal does not go beyond the scope of the directive.

 

6.2 There is overtime if work is carried out in addition to that usual in the sector concerned. working hours per day or per week or the scheme or roster laid down by law number of hours.

 

6.3 Students are entitled to holidays, special leave, etc. This will be done as much as possible in consultation with the Employer. scheduled.

 

6.4 If the Student, for the purpose of carrying out The hours of the training or probationary period required by the Agreement shall be The Student’s time spent on this will be charged to the Employer as hours worked, unless otherwise agreed.

 

Article 7 Provision and selection

 

7.1 Employer provided to International Students Work with meticulous information about function, working hours, working time, work, job and working conditions The Student, as well as with regard to the intended duration of the Agreement. On the basis of the information provided by the Employer, International Students Work states that inform one or more students. International Students Work proposes The Students for and Employer is completely free in the choice of the Student who on the Agreement.

 

Article 8 Proper management and supervision; good Employership

 

8.1 The Employer shall, in respect of the Student in the exercise of management and control, and with regard to the execution of the work, carried out in the same careful manner as for which it was carried out he’s bound to his other employees.

 

8.2 Unless otherwise agreed in writing, the Employer is not allowed to give the Student in turn to a third party’ by‘; that is to say, to make available to a third party for the purposes of the to direct and supervise that third party’s work. Under on loan to a third party is also understood to be on loan to a (legal) person with which the Employer is associated in a group (group of companies), as referred to in Article 7:691 subsection 6 of the Dutch Civil Code.

 

8.3 Employer can only employ the Student contrary to the provisions of the Agreement and the General Terms and Conditions. If International Students Work has so agreed in writing in advance agreed. Such consent may be subject to conditions. Amendments in function and/or responsibility should therefore be approved by International Students Work. Changes can have consequences for the rate.

 

8.4 Carrying out the Student’s work abroad is only possible under the strict management and supervision of the Employer and for a definite period of time and if this has already been done in writing with the Agreement. agreed with International Students Work and the Student with it. in writing. The Employer will arrange for, among other things, visas, insurances, etc. and other items and costs required for the Broadcast. Employer indemnifies International Students Work against any liability arising from a performing work of the Student abroad.

 

8.5 The Employer will indemnify the Student against any loss or damage suffered by the Student.

(b) to reimburse the applicant for any loss or damage suffered by him as a result of the use of an item of property belonging to him, which has been used in the context of the assigned work, is damaged, or…undone.

 

8.6 International Students Work is, in opposite to the Employer, not liable for damages and/or losses to the Employer, third parties, or to the Students themselves that result from the actions or omissions of the Student. International Students Work is also not liable for damage that is the result of deliberate or conscious recklessness of the Student.

 

8.7 International Students Work is accountable to the Employer. not liable for obligations that the Students have entered into with or which have arisen for them vis-à-vis the Employer or third parties, whether or not with the consent of that Employer or third parties.

 

8.8 The Employer indemnifies International Students Work for any liability of International Students Work with respect to of paragraphs 5, 6 and 7 of this Article.

 

8.9 The Employer shall, to the extent possible, adequate insurance against liability under the provisions of this Directive article.

 

Article 9 Safety and indemnity guarantee

 

9.1 The Employer declares that it is familiar with the that he is regarded as an employer under the Working Conditions Act.

 

9.2 The Employer shall provide the premises, equipment and tools in which or with which he has the Student carry out work, setting up and maintaining in such a way and for the performance of the activities take such measures and issue such instructions to the Student as is reasonably necessary to prevent the Student from performing the following tasks his work, in the broadest sense of the word, suffers damage. Employer expressly declares that he is familiar with the operation of Article 7:658 of the Dutch Civil Code (in the 7:658 paragraph 4 of the Dutch Civil Code), as well as with the obligations that have been imposed on him. arise from the Working Conditions Act and related regulations in relation to the students.

 

9.3 The Employer will provide International Students with Work and also provide the Student with information before the start of the work. on the professional qualification required of the Student, together with a document containing the specific characteristics of the job to be filled. Employer the Student is actively informing the Student about the The company’s risk inventory and evaluation (RI&E).

 

9.4 If the Student is involved in an industrial accident or If an occupational disease occurs (Section 7:658 of the Netherlands Civil Code), the Employer shall, if and insofar as the law requires it, the competent authorities shall be informed thereof without delay and ensure that a report is drawn up immediately. In this report shall record the facts of the accident in such a way that it can be deduced with a reasonable degree of certainty whether and in which the extent to which the accident is due to the fact that insufficient measures have been taken were taken to prevent such an accident at work or an accident at work. such an occupational disease. Employer brings International Students Work this way be informed as soon as possible of a possible industrial accident or an accident at work occupational disease and provides to International Students Work a copy of the report.

 

9.5 If the employee dies or (serious) and permanent injury), the Employer shall, subject to the provisions of the preceding paragraph, take the following measures in Sections 6:107 to 6:108 inclusive of the Netherlands Civil Code to compensate the damage to the person or persons referred to in articles.

 

9.6 The Employer will indemnify the Student in respect of all damage to the Student. the fees paid to the Student in connection with the pursuit of his activities If and to the extent that the Employer and/or International Students Work has, as a result of the above, failed to comply with the following obligations is liable.

 

9.7 The Employer indemnifies International Students Work on all claims or claims of the Student based on this article or third parties.

 

9.8 The Employer will take out adequate insurance against liability pursuant to the provisions of this article. On request of International Students Work provides the Employer with a certificate of insurance.

 

Article 10 Invoicing

 

10.1 The Employer shall at all times be obliged to pay every note submitted by International Students Work within fourteen calendar days to be paid after the invoice date.

 

10.2 All costs of collection of the outstanding Invoices are entirely at the expense of the Employer. The compensation for extrajudicial costs are set at a minimum of 15% of the amount owed. principal sum excluding interest with a minimum of € 250 (two hundred and fifty euros) per claim. This compensation will always be paid as soon as legal assistance is provided by International Student Work or by the third party entitled to receive the payment, the claim is invoked or the claim is invoked by International Students Work, as the case may be. whether that third party has been handed over for collection, without any further evidence in The Employer shall not be liable for any loss or damage suffered by the Employer as a result of the use of the goods or as a result of the use of the goods. If the actual costs are higher than 15%, is International Students Work or the The Supplier is entitled to charge these actual costs to the third party.

 

10.3 Payments will always serve as payment of the oldest outstanding invoices, irrespective of the Employer’s instructions to payment of which invoice they are to be attributed.

 

Article 11 Prevention of unacceptable discrimination

 

11.1 To prevent the making of Unauthorized discrimination, in particular on the basis of religion, philosophy of life, political persuasion, gender, race, age or any other ground, shall no non-functional requirements for the provision of information concerning the work to be commissioned can be demanded, nor can it be demanded by International Students Work will be taken into account. Employer will not make a prohibited distinction in any form, as well as to ensure that discrimination in the workplace is prevented.

 

11.2 Employer indemnifies International Students Work on the possible consequences of unauthorised discrimination made by him.

 

Article 12 Liability of International Students Work

 

12.1 International Students Work is a good contractor The Supplier is obliged to make every effort to ensure the proper performance of the Agreement. If and insofar as International Students Work does not comply with this obligation, is International Students Work, with due observance of the following in 12.3.

12.3 International Students Work, with due observance of the provisions set out below in 12.3, is obliged to pay compensation for the direct damage arising therefrom. of the Employer, provided that the Employer does so as soon as possible, but no later than one month after the date on which the Employer has received the information from the Employer, and provided that the Employer has not received such information. the occurrence or after the damage has become known, a written complaint submit the relevant application to International Students Work, demonstrating that the damage is the direct consequence of an imputable shortcoming to the side of International Students Work.

 

12.2 International Students Work is, to the extent that necessary by way of derogation from the provisions of the previous paragraph, shall not be liable for any damage as a result of incorrect selection of a Student, unless the Employer within seven calendar days after the start of the students’ activities, a submits a written complaint about this to International Students Work and, in doing so, shows that the incorrect selection is the direct result of an intentional act or omission, or conscious recklessness on the part of International Students Work.

 

12.3 Any liability and/or obligation of International Students Work to compensate the Employer for damages, pursuant to these General Terms and Conditions or for any other reason, is limited to a maximum of 20% of the Employer’s rate that applies to that Student was applicable under the Agreement for the intended duration of the Agreement with a maximum of thirteen weeks. Per Employer is also the liability limited to two cases per financial year. This ceiling is set at in the event of intent or conscious recklessness on the part of the Client. of International Students Work. Liability of International Students Work for indirect damage, including consequential damage, loss of profit, lost savings and damage due to business interruption, is in all cases excluded.

 

12.4 International Students Work is making progress The Employer shall in any case not be liable for any shortfall in relation to the Employer and shall not be obliged to compensate the Employer in respect of any damage if:

 

a. International Students Work a request from Employer to recruit and select for a vacancy of Employer, does not take into consideration; and/or

 

b. the contacts between the Employer and International Students Work prior to a possible Agreement, including a concrete request from the Employer to recruit and select a Student, for whatever reason do not lead to the actual recruitment and selection of a Student; and/or

 

c. The Employer suffers damage as a result of the fact that the Employer has goods to the Student.

The following are not covered by the terms of the contract: ‘car’, which is provided for the performance of the work, laptop, mobile phone, keys, etc. and these goods or items are not or are damaged.

 

Article 13 Aliens Employment Act and Student Identification Act

 

13.1 The Employer to whom International Students Work a foreign national within the meaning of the Foreign Nationals (Employment) Act (hereinafter referred to as WAV), expressly declares that familiar with Article 15 of the WAV, including the stipulation that the Employer is required to submit the following information to the commencement of work by an alien a copy of the document, as referred to in Article 1 of the Compulsory Identification Act, of the foreign national should receive. On the basis of the above, the Employer states that document establishes the identity of the alien and takes a copy of it. document in his records. International Students Work is not responsible or liable for any fine set out in the The employer is required to comply with the provisions of the Foreign Nationals (Employment) Act.

 

13.2 If International Students Work, due to an omission, act or breach of the Employer is punishable by a fine If the Employer is confronted with a breach of the WAV, then the Employer is obliged to inform the WAV of this fact. and all ensuing damage (including, but not limited to, the following). only understood to be legal costs) to International Students Work in the Netherlands.…pay for it.

 

13.3 The Employer is obliged to pay all costs incurred by the International Student Work is made available before the start of the to identify the activities and the relevant provisions applicable to the Employer. to comply with legal obligations. International Students Work will be able to obligation to inform its students.

 

Article 14 Personal data of the Student

 

14.1 The Employer shall provide all personal data of A Student, who before and during the Agreement by International Students Work to be made known, treated confidentially and more specifically Process only in accordance with applicable privacy laws, including the General Data Protection Regulation. International Students Work can therefore never provide certain information to the Employer if This violates applicable privacy laws. In addition, the Employer may not use the personal data of the students proposed by International Students Work to third parties.

 

14.2 The Employer shall comply with its obligation to inform students, and in any case to inform students, and to inform them of the following The Employer is responsible for determining the categories of personal data to be provided by the Employer. the way in which, when and for what purposes the data are processed processed. The Employer indemnifies International Students Work against any Any damage or liability resulting from this, including fines.

 

14.3 Where the Employer has its own is responsible for the processing of students’ personal data, the Employer is expressly responsible for compliance with its own legal obligations within the framework of applicable privacy legislation. Employer indemnifies International Students Work against any resulting damage or loss. damage or liability, including fines.

 

14.4 If necessary for International Students Work to meet legal obligations based on applicable privacy legislation, the Employer will provide full cooperation to this end to International Students Work, such as when a Student submits a request to exercising his or her right to expulsion.

 

Article 15 Secrecy

 

15.1 International Students Work will be available on further request of Employer in his relationship with the Student stipulate that the Student must observe absolute secrecy with regard to business or other activities. confidential information relating to the Employer and the Employer’s business activities. However, International Students Work is not liable for for any loss or damage suffered by the Employer as a result of a breach of that law. The Student’s duty of confidentiality.

 

15.2 The Employer is free to inform the Student directly to confidentiality. Employer informs International Students Work on his intention to do so and provides a copy of the Declaration/agreement to International Students Work drawn up in this respect. International Students Work is not a party to this agreement.

 

15.3 The Employer is aware that any agreements made by the Employer with the Student, including penalty clauses, The Student can never be recovered from the Student by International Students Work. It is also not possible to recover damages due to fraud or theft, via settlement. by telling International Students Work to the Student.

Article Fee and content of the S&S Agreement
 
17.1 The Fee may consist of either a fixed amount agreed in advance. Exceptions may be made between the Parties. be agreed in writing.
 
17.2 Unless otherwise agreed in writing in advance the Fee shall only be due if the S&S Agreement has led to an employment contract or appointment to official, or to an agreement between the Employer and the Employer, as the case may be and the candidate selected by International Students Work.
 
Article 18 Selection of the Candidate
 
18.1 The Employer shall at all times decide itself whether he has selected a Candidate selected by International Students Work a agreement as referred to in article 18.2. International Students Work is therefore in no way whatsoever liable for damage, in the most broad sense of the word, which is directly or indirectly and/or is caused by the Candidate provided by International Students Work.
 
Article 19 Liability
 
19.1 International Students Work is making headway The Employer shall in any case not be liable for any shortfall in relation to the Employer and shall not be obliged to compensate the Employer in respect of any damage if:
 
a. International Students Work has submitted an application from the Employer for Recruitment & Selection does not take up treatment; and/or
 
b. the contacts between the Employer and International Students Work prior to a possible S&S agreement, including a concrete application from Employer to Recruitment & Selection, for whatever reason, do not lead to to the actual Recruitment & Selection of a Candidate.
 
19.2 The Employer is not permitted to use an International Students Work offered/presented or introduced in any way Enlist the candidate or have him or her carry out work, whether or not via third parties, within six months after the Candidate’s presentation to the Employer under the S&S Agreement. In the event of violation or noncompliance of which the Employer per Candidate is an amount of € 3500,- excluding VAT due to International Students Work. This does not affect the right to of International Students Work to claim full damages.
 
For questions concerning the general terms and conditions, you can contact Karel Leusink.
 
To be reached at:
 
E-mail: [email protected]        Telephone: +316 460 084 60 3500