Terms & Conditions

ENGLISH BELOW

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

International Students Work

Hoofdstuk
1: Algemene Voorwaarden het werven en selecteren van studenten

Artikel
1 Definities

In deze Algemene
Voorwaarden wordt onder de navolgende begrippen het volgende verstaan:

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze Algemene Voorwaarden van International
Students Work zijn van toepassing op het ter beschikking stellen van Studenten
door ondernemingen behorende tot de International Students Work, dat wil zeggen
de ondernemingen waarin International Students Work direct danwel indirect een
meerderheidsbelang heeft, hierna: `International Students Work’.

OVEREENKOMST

De overeenkomst tussen Werkgever en International
Students Work op grond waarvan International Students Work aan Werkgever (een) student
(en) ter beschikking stelt om in dienst te nemen en daardoor onder leiding en
toezicht van Werkgever werkzaamheden te verrichten.

WERKGEVER

De wederpartij van International Students
Work.

PARTIJEN

International Students Work en Werkgever
tezamen.

INTERNATIONAL STUDENTS WORK

De`onderneming’, met kvk-nummer 74432400,
waaronder direct dan wel indirect de uitzendondernemingen behorende tot de
groep ressorteren.

HONORARIUM

Het door Werkgever aan International
Students Work verschuldigde honorarium.

KANDIDAAT

De door International Students Work op
grond van een Overeenkomst ten behoeve van Werkgever geworven en geselecteerde
natuurlijke persoon.

W&S-OVEREENKOMST

Het op grond van de door Werkgever
verstrekte gegevens zoeken en benaderen van geschikte kandidaten voor een bij
Werkgever te vervullen vacature, dan wel voor bij Werkgever te verrichten
werkzaamheden/diensten.

            Artikel 2 Algemene bepalingen

2.1

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van International
Students Work voor zover een en ander betrekking heeft op het ter beschikking
stellen van Studenten aan Werkgever of daarmee samenhangende diensten en voor
zover geen afwijkende voorwaarden van een andere tot International Students
Work behorende entiteit van toepassing zijn verklaard.

2.2

De toepasselijkheid van eventuele door Werkgever gehanteerde Algemene
Voorwaarden wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.

2.3

Deze Algemene Voorwaarden vervangen de Algemene Voorwaarden van eerdere
datum.

2.4

Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts bindend, indien en
voor zover International Students Work zich daarmee schriftelijk akkoord heeft
verklaard.

2.5

De Overeenkomst wordt aangegaan voor Bepaalde Tijd. Op elke Overeenkomst
zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Een Overeenkomst wordt geacht te
zijn aangegaan en geacht akkoord te zijn indien Werkgever de Student zijn
werkzaamheden laat starten.

2.6

De Overeenkomst voor Bepaalde Tijd:

 • De Overeenkomst voor Bepaalde Tijd eindigt van rechtswege aan het einde van de periode
  waarvoor zij is aangegaan.
2.7
Opzegging kan uitsluitend geschieden per aangetekende brief/e-mail

Artikel 3 De Terbeschikkingstelling

3.1

Een Student wordt nooit exclusief gematcht aan één Werkgever.

Artikel 4 Vervanging

4.1

International Students Work is gerechtigd, maar niet verplicht, om bij
beëindiging van het contract van de student bij de Werkgever een vervangende Student
ter beschikking te stellen voor de resterende duur van de Overeenkomst.

4.2

International Students Work schiet niet toerekenbaar tekort jegens Werkgever
en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan Werkgever,
indien International Students Work een Student weliswaar mag vervangen of
terugplaatsen, maar deze om welke reden dan ook niet vervangt of terugplaatst.
In dat geval is Werkgever ook niet gehouden de maandelijkse vergoeding aan International
Students Work te voldoen, tenzij de oorzaak voor het niet vervangen of
terugplaatsen van de Student toerekenbaar is aan Werkgever.

Artikel 5 Uurbeloning en werkgeversvergoeding

5.1

Voor aanvang van de Overeenkomst verstrekt Werkgever de omschrijving van de
door de Student uit te oefenen functie, type persoon, aantal uren per week en
het bijbehorende nettosalaris.

5.2

International Students Work is in ieder geval gerechtigd om de Werkgeversvergoeding
en/of de aanvullende kosten tussentijds aan te passen:

a. indien de kosten van
de uitzendarbeid stijgen:

 • als
  gevolg van verhoging van de (objectieve) kosten in de ruimste zin des
  woords verbonden aan de uitzendarbeid van de Student;.
 • als
  gevolg van een stijging in de kosten van International Students Work in de
  ruimste zin des woords;

b. jaarlijks op 1 januari
door een prijsindexering (conform CBS Prijsindex Consumentenprijzen).

Artikel
6 Arbeidsduur en werktijden

6.1

De werktijden, het aantal arbeidsuren en
de rusttijden van de Student zijn gelijk aan de bij Werkgever terzake
gebruikelijke tijden en uren, tenzij bij de Overeenkomst anders is overeengekomen.
De werktijden, het aantal arbeidsuren en de rusttijden van de Student zullen
niet meer, respectievelijk niet minder belopen dan rechtens bij Werkgever is
toegestaan. Werkgever staat ervoor in dat de arbeidsduur en de rust- en
werktijden van de Student voldoen aan de wettelijke vereisten. Werkgever ziet
erop toe dat de Student de toegestane werktijden en de overeengekomen
arbeidsomvang niet overschrijdt.

6.2

Van overwerk is sprake indien
werkzaamheden worden verricht boven de in de betreffende sector gebruikelijke
arbeidsduur per dag of per week of het bij regeling of rooster vastgesteld
aantal uren.

6.3

Studenten hebben recht op vakantiedagen,
bijzonder verlof, etc. Dit zal zo veel mogelijk in overleg met Werkgever worden
ingepland.

6.4

Indien de Student voor de uitvoering van
de Overeenkomst specifieke scholing dan wel proeftijd behoeft, worden de uren
die de Student hieraan besteedt, als gewerkte uren in rekening gebracht aan Werkgever,
tenzij dit anders wordt overeengekomen.

Artikel
7 Terbeschikkingstelling en selectie

7.1

Werkgever verstrekt aan International
Students Work nauwgezet inlichtingen aangaande functie, arbeidstijden,
arbeidsduur, werkzaamheden, arbeidsplaats en arbeidsomstandigheden betrekking
hebbende op de Student, alsmede aangaande de beoogde looptijd van de Overeenkomst.
International Students Work stelt op basis van deze door Werkgever verstrekte
inlichtingen een of meerdere Studenten voor. International Students Work stelt
de Studenten voor en Werkgever is geheel vrij in de keuze van de Student die
inzake de Overeenkomst voorgesteld wordt.

Artikel
8 Goede uitoefening van leiding en toezicht; goed Werkgeverschap

8.1

Werkgever zal zich ten aanzien van de Student
bij de uitoefening van de leiding en het toezicht, alsmede met betrekking tot
de uitvoering van het werk, gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe
hij ten opzichte van zijn andere werknemers gehouden is.

8.2

Tenzij anders schriftelijk overeengekomen,
is het Werkgever niet toegestaan de Student op zijn beurt aan een derde ‘door
te lenen’; dat wil zeggen aan een derde ter beschikking stellen voor het onder
leiding en toezicht van deze derde verrichten van werkzaamheden. Onder
doorlening aan een derde wordt mede verstaan doorlening aan een (rechts)persoon
waarmee Werkgever in een groep (concern) is verbonden, zoals bedoeld in artikel
7:691 lid 6 BW.

8.3

Werkgever kan de Student slechts te werk
stellen in afwijking van het bij de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden
bepaalde, indien International Students Work daarmee vooraf schriftelijk heeft
ingestemd. Aan die instemming kunnen voorwaarden worden verbonden. Wijzigingen
in functie en/of verantwoordelijkheid dienen derhalve te worden geaccordeerd
door International Students Work. Wijzigingen kunnen gevolgen hebben voor het
tarief.

8.4

Het uitvoeren van werkzaamheden van de Student
in het buitenland is slechts mogelijk onder strikte leiding en toezicht van Werkgever
en voor bepaalde tijd en indien dit al bij de Overeenkomst schriftelijk is
overeengekomen met International Students Work en de Student daarmee
schriftelijk heeft ingestemd. Werkgever zal zorg dragen voor o.a. visa, verzekeringen
en overige voor de Uitzending benodigde zaken en kosten daaromtrent. Werkgever
vrijwaart International Students Work voor elke aansprakelijkheid voortvloeiend
uit een het uitvoeren van werkzaamheden van de Student in het buitenland.

8.5

Werkgever zal aan de Student de schade
vergoeden die deze lijdt doordat een aan hem toebehorende zaak, die in het
kader van de opgedragen werkzaamheden is gebruikt, is beschadigd of
tenietgedaan.

8.6

International Students Work is tegenover Werkgever
niet aansprakelijk voor schades en/of verliezen aan Werkgever, derden, dan wel
aan de Studenten zelf die voortvloeien uit doen of nalaten van de Student. International
Students Work is tevens niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van
opzet of bewuste roekeloosheid van de Student.

8.7

International Students Work is tegenover Werkgever
niet aansprakelijk voor verbintenissen die de Studenten zijn aangegaan met of
die voor hen zijn ontstaan jegens Werkgever of derden, al dan niet met
toestemming van die Werkgever of derden.

8.8

Werkgever vrijwaart International Students
Work voor elke aansprakelijkheid van International Students Work ten aanzien
van de leden 5, 6 en 7 van dit artikel.

8.9

Werkgever zal zich, voorzover mogelijk,
afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit
artikel.

Artikel
9 Garantie veiligheid en vrijwaring

9.1

Werkgever verklaart zich bekend met het
feit dat hij in de Arbeidsomstandighedenwet wordt aangemerkt als werkgever.

9.2

Werkgever zal de lokalen, werktuigen en
gereedschappen waarin of waarmee hij de Student werkzaamheden laat verrichten,
zodanig inrichten en onderhouden en voor het verrichten van de werkzaamheden
van de Student zodanige maatregelen treffen en aanwijzingen verstrekken als
redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de Student bij het verrichten van
zijn werkzaamheden in de ruimste zin des woords schade lijdt. Werkgever
verklaart zich uitdrukkelijk bekend met de werking van art. 7:658 BW (in het
bijzonder art. 7:658 lid 4 BW), alsmede met de verplichtingen die voor hem
uitvloeien uit de Arbeidsomstandighedenwet en daarmee samenhangende regelgeving
ten opzichte van de Studenten.

9.3

Werkgever zal aan International Students
Work en ook aan de Student voor aanvang van de arbeid informatie verstrekken
over de van de Student verlangde beroepskwalificatie, alsmede een document
bevattende de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats. Werkgever
geeft de Student actieve voorlichting met betrekking tot de binnen zijn
onderneming gehanteerde risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).

9.4

Indien de Student een bedrijfsongeval of
een beroepsziekte overkomt (art. 7:658 BW), zal Werkgever, indien en voor zover
de wet dit voorschrijft, de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de hoogte
stellen en ervoor zorgdragen dat daarvan direct een rapport wordt opgemaakt. In
dit rapport zal de toedracht van het ongeval zodanig worden vastgelegd, dat
daaruit met een redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in
hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen
waren genomen ter voorkoming van een dergelijk bedrijfsongeval of een
dergelijke beroepsziekte. Werkgever brengt International Students Work zo
spoedig mogelijk op de hoogte van een eventueel bedrijfsongeval of van een
beroepsziekte en verstrekt aan International Students Work een afschrift van
het rapport.

9.5

Indien de medewerker overlijdt of (ernstig
en blijvend) letsel oploopt, zal de Werkgever met inachtneming van het bepaalde
in artikel 6:107 tot en met 6:108 BW de schade vergoeden aan de in deze
artikelen bedoelde persoon of personen.

9.6

Werkgever zal aan de Student alle schade
vergoeden die de Student in het kader van de uitoefening van de werkzaamheden
lijdt, indien en voor zover de Werkgever en/of International Students Work daarvoor
aansprakelijk is.

9.7

Werkgever vrijwaart International Students
Work voor alle op dit artikel gebaseerde vorderingen of aanspraken van de Student
of derden.

9.8

Werkgever zal zich afdoende verzekeren
tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek
van International Students Work verstrekt de Werkgever een bewijs van
verzekering.

Artikel
10 Facturatie

10.1

Werkgever is te allen tijde gehouden elke
door International Students Work ingediende nota binnen veertien kalenderdagen
na factuurdatum te voldoen.

10.2

Alle kosten van inning van de openstaande
nota’s komen geheel voor rekening van Werkgever. De vergoeding voor
buitenrechtelijke kosten worden gesteld op minimaal 15% van de verschuldigde
hoofdsom exclusief rente met een minimum van € 250,= (tweehonderdvijftig euro)
per vordering. Deze vergoeding zal steeds, zodra rechtsbijstand door International
Students Work of door de derde die tot ontvangst van de betaling gerechtigd is,
wordt ingeroepen, respectievelijk de vordering door International Students Work
of die derde ter incasso uit handen is gegeven, zonder enig nader bewijs in
rekening worden gebracht en door Werkgever verschuldigd zijn. Indien de
daadwerkelijke kosten hoger zijn dan 15%, is International Students Work of de
derde gerechtigd deze daadwerkelijke kosten in rekening te brengen.

10.3

Betalingen strekken telkens tot voldoening
van de oudste openstaande facturen, ongeacht aanwijzing van Werkgever tot
betaling van welke factuur zij moeten worden toegerekend.

Artikel
11 Voorkoming van ontoelaatbare discriminatie

11.1

Ter voorkoming van het maken van
ongeoorloofd onderscheid, in het bijzonder naar godsdienst, levensovertuiging,
politieke gezindheid, geslacht, ras, leeftijd of welke grond dan ook, zullen
geen niet-functierelevante eisen bij het verstrekken van de inlichtingen betreffende
de op te dragen arbeid kunnen worden gesteld en evenmin door International
Students Work worden meegewogen. Werkgever zal geen verboden onderscheid maken
in welke vorm dan ook, alsmede erop toezien dat discriminatie op de werkvloer
wordt voorkomen.

11.2

Werkgever vrijwaart International Students
Work voor de eventuele gevolgen van door hem gemaakt ongeoorloofd onderscheid.

Artikel
12 Aansprakelijkheid International Students Work

12.1

International Students Work is als goed overeenkomstnemer
gehouden zich in te spannen om de Overeenkomst naar behoren uit te voeren.
Indien en voor zover International Students Work deze verplichting niet nakomt,
is International Students Work, met inachtneming van het hierna in 12.3
bepaalde, gehouden tot vergoeding van de daaruit voortvloeiende directe schade
van Werkgever, mits Werkgever zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk één maand na
het ontstaan of na het bekend worden van die schade een schriftelijke klacht
terzake indient bij International Students Work en daarbij aantoont dat de
schade het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de
zijde van International Students Work.

12.2

International Students Work is, voor zover
nodig in afwijking van het bepaalde in het vorige lid, niet aansprakelijk voor
enige schade ten gevolge van onjuiste selectie van een Student, tenzij Werkgever
binnen zeven kalenderdagen na aanvang van de werkzaamheden van de studenten een
schriftelijke klacht terzake bij International Students Work indient en daarbij
aantoont dat de onjuiste selectie het rechtstreekse gevolg is van opzet of
bewuste roekeloosheid aan de zijde van International Students Work.

12.3

Iedere aansprakelijkheid en/of
verplichting van International Students Work tot vergoeding van schade van Werkgever,
uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden of uit welke andere hoofde dan ook, is
beperkt tot ten hoogste 20% van het Werkgeverstarief dat betreffende die Student
ingevolge de Overeenkomst van toepassing was over de beoogde duur van de Overeenkomst
met een maximum van dertien weken. Per Werkgever is daarnaast de
aansprakelijkheid beperkt tot twee gevallen per boekjaar. Dit maximum komt te
vervallen, indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde
van International Students Work. Aansprakelijkheid van International Students
Work voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst,
gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is in alle gevallen
uitgesloten.

12.4

International Students Work schiet in
ieder geval niet tekort jegens Werkgever en is niet gehouden tot vergoeding van
enige schade indien:

a.
International Students Work een aanvraag van Werkgever om te werven en
selecteren voor een vacature van Werkgever, niet in behandeling neemt; en/of

b.
de contacten tussen Werkgever en International Students Work voorafgaande aan
een mogelijke Overeenkomst, waaronder begrepen een concrete aanvraag van Werkgever
om een Student te werven en selecteren, om welke reden dan ook niet leiden tot
de daadwerkelijke werving en selectie van een Student; en/of

c.
Werkgever schade lijdt doordat Werkgever aan de Student zaken/goederen heeft
verstrekt voor de uitvoering van de werkzaamheden, hieronder verstaan: auto,
laptop, mobiele telefoon, sleutels, etc. en deze goederen of zaken niet worden
geretourneerd dan wel worden beschadigd.

Artikel
13 Wet arbeid vreemdelingen en Identificatie Studenten

13.1

De Werkgever aan wie door International
Students Work een vreemdeling in de zin van de Wet arbeid vreemdelingen
(hierna: WAV) ter beschikking wordt gesteld, verklaart zich uitdrukkelijk
bekend met artikel 15 van de WAV, onder meer inhoudende dat Werkgever bij de
aanvang van de arbeid door een vreemdeling een afschrift van het document,
bedoeld in artikel 1 van de Wet op de Identificatieplicht, van de vreemdeling
dient te ontvangen. Werkgever stelt aan de hand van het eerder genoemde
document de identiteit van de vreemdeling vast en neemt een afschrift van het
document op in zijn administratie. International Students Work is niet
verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor een eventuele boete die in het
kader van de Wet arbeid vreemdelingen aan Werkgever wordt opgelegd.

13.2

Indien International Students Work vanwege
een nalaten, handelen of overtreding van Werkgever met een boete wordt
geconfronteerd wegens overtreding van de WAV, dan is Werkgever verplicht deze
boete en alle daaruit voortvloeiende schade (daaronder tevens, doch niet
uitsluitend verstaan juridische kosten) aan International Students Work te
vergoeden.

13.3

Werkgever is gehouden elke door International
Students Work ter beschikking gestelde Student zich voor aanvang van de
werkzaamheden te laten identificeren en de terzake voor Werkgever geldende
wettelijke verplichtingen na te komen. International Students Work zal deze
verplichting kenbaar maken aan haar Studenten.

Artikel
14 Persoonsgegevens van de Student

14.1

Werkgever zal alle persoonsgegevens van
een Student, die voor en gedurende de Overeenkomst door International Students
Work kenbaar worden gemaakt, vertrouwelijk behandelen en meer in het bijzonder
uitsluitend verwerken in overeenstemming met geldende privacywetgeving,
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. International Students
Work kan derhalve bepaalde informatie nimmer aan Werkgever verstrekken, indien
dit strijd oplevert met geldende privacywetgeving. Bovendien mag Werkgever de
persoonsgegevens van de door International Students Work aangedragen studenten
verstrekken aan derden.

14.2

Werkgever zal voldoen aan zijn
informatieplicht jegens Studenten, en Studenten in ieder geval op de hoogte
stellen van de categorieën van persoonsgegevens die door Werkgever worden
verwerkt, de wijze waarop, wanneer en voor welke doeleinden de gegevens worden
verwerkt. Werkgever vrijwaart International Students Work voor eventuele
hieruit voortvloeiende schade of aansprakelijkheid, met inbegrip van boetes.

14.3

Daar waar Werkgever eigen
verantwoordelijkheid draagt voor de verwerking van persoonsgegevens van Studenten,
is Werkgever nadrukkelijk zelf verantwoordelijk voor de naleving van zijn
wettelijke verplichtingen in het kader van geldende privacywetgeving. Werkgever
vrijwaart International Students Work voor eventuele hieruit voortvloeiende
schade of aansprakelijkheid, met inbegrip van boetes.

14.4

Indien noodzakelijk voor International
Students Work om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen op basis van
geldende privacywetgeving, verleent Werkgever daartoe volledige medewerking aan
International Students Work, zoals wanneer een Student een verzoek indient ter
uitoefening van zijn of haar recht op verwijdering.

Artikel
15 Geheimhouding

15.1

International Students Work zal op nader
verzoek van Werkgever in zijn verhouding met de Student bedingen dat de Student
volstrekte geheimhouding dient te betrachten omtrent bedrijfs- dan wel andere
vertrouwelijke informatie met betrekking tot Werkgever en diens
bedrijfsactiviteiten. International Students Work is echter niet aansprakelijk
voor eventuele schade van Werkgever als gevolg van schending van die
geheimhoudingsplicht door de Student.

15.2

Het staat Werkgever vrij om de Student
rechtstreeks te verplichten tot geheimhouding. Werkgever informeert International
Students Work over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de
terzake opgemaakte verklaring/overeenkomst aan International Students Work. International
Students Work is geen partij bij deze overeenkomst.

15.3

Werkgever is ermee bekend dat eventueel
door Werkgever met de Student gemaakte afspraken, waaronder boeteclausules,
nimmer door International Students Work op de Student kunnen worden verhaald.
Ook is het niet mogelijk om schade door fraude of diefstal, via verrekening
door International Students Work, op de Student te verhalen.

Artikel
16 Overige

16.1

Indien één of meer bepalingen van deze
Algemene Voorwaarden en/of van de daarbij behorende Overeenkomst niet geldig
en/of onverbindend zijn en/of in strijd mochten komen met enige bepaling van
dwingend recht, blijven de Algemene Voorwaarden, alsmede de daarbij behorende Overeenkomst,
voor het overige onverminderd van kracht, terwijl voor wat betreft nietige,
nietig verklaarde dan wel vernietigbare bepalingen International Students Work
in overleg met Werkgever nieuwe bepalingen zal vaststellen die de strekking van
de nietige c.q. vernietigde bepalingen zoveel mogelijk benaderen.

16.2

Op deze Algemene Voorwaarden en de daarbij
behorende rechtsverhoudingen, alsmede alle geschillen die daaruit voortvloeien,
is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

16.3

Alle geschillen zullen in eerste aanleg
bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement
waarin het hoofdkantoor van International Students Work is gevestigd, tenzij
een dwingendrechtelijk wettelijk voorschrift anders voorschrijft.

 

Artikel
 Honorarium en inhoud van de W&S-Overeenkomst

17.1

Het Honorarium kan bestaan uit hetzij een
van tevoren vast overeengekomen bedrag. Uitzonderingen kunnen tussen Partijen
schriftelijk worden overeengekomen.

17.2

Tenzij vooraf schriftelijk anders is
overeengekomen, is het Honorarium slechts dan verschuldigd indien de W&S-Overeenkomst
heeft geleid tot een arbeidsovereenkomst, respectievelijk aanstelling tot
ambtenaar, respectievelijk tot een overeenkomst van Overeenkomst tussen Werkgever
en de door International Students Work geselecteerde Kandidaat.

Artikel
18 Selectie van de Kandidaat

18.1

Werkgever beslist te allen tijde zelf of
hij een door International Students Work geselecteerde Kandidaat een
overeenkomst zoals genoemd in artikel18.2 wil aanbieden. International Students
Work is dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, in de meest
ruime zin van het woord, die direct of indirect is en/of wordt veroorzaakt door
de door International Students Work geleverde Kandidaat.

Artikel
19 Aansprakelijkheid

19.1

International Students Work schiet in
ieder geval niet tekort jegens Werkgever en is niet gehouden tot vergoeding van
enige schade indien:

a.
International Students Work een aanvraag van Werkgever tot Werving &
Selectie niet in behandeling neemt; en/of

b.
de contacten tussen Werkgever en International Students Work voorafgaande aan
een mogelijke W&S-Overeenkomst, waaronder begrepen een concrete aanvraag
van Werkgever tot Werving & Selectie, om welke reden dan ook niet leiden
tot de daadwerkelijke Werving & Selectie van een Kandidaat.

19.2

Het is Werkgever niet toegestaan een door International
Students Work aangeboden/voorgestelde of op enigerlei wijze geïntroduceerde
Kandidaat in dienst te nemen of werkzaamheden te laten verrichten, al dan niet
via derden, binnen zes maanden na het voorstellen van de Kandidaat aan Werkgever
onder de W&S- Overeenkomst. In het geval van overtreding of niet nakoming
hiervan is Werkgever per Kandidaat een bedrag ter hoogte van € 3500,- exclusief
btw verschuldigd aan International Students Work. Dit laat onverlet het recht
van International Students Work om volledige schadevergoeding te vorderen.

Voor vragen omtrent de algemene voorwaarden
kunt u terecht bij Karel Leusink.

Te bereiken op:

E-mail: info@internationalstudentswork.nl        

Telefoon: +316 460 084 60

TERMS & CONDITIONS (ENGLISH)

GENERAL TERMS AND CONDITIONS

International Students Work

CHAPTER 1: GENERAL TERMS AND CONDITIONS FOR RECRUITING AND SELECTING STUDENTS

Article 1 Definitions

In these General Terms and Conditions, the following terms shall have the following meanings:

GENERAL TERMS AND CONDITIONS

These General Terms and Conditions of International Students Work apply to the provision of Students by companies belonging to International Students Work, i.e. companies in which International Students Work directly or indirectly has a majority interest, hereinafter referred to as ‘International Students Work’.

AGREEMENT

The agreement between the Employer and International Students Work on the basis of which International Students Work makes (a) student(s) available to the Employer for the purpose of hiring and thereby performing work under the guidance and supervision of the Employer.

WORKER

The counterparty of International Students Work.

PARTIES

International Students Work and Employer together.

INTERNATIONAL STUDENTS WORK

The ‘company’, with CV number 74432400, which directly or indirectly includes the temporary employment agencies belonging to the group.

HONORARY

The fee payable by the Employer to International Students Work.

CANDIDATE

The natural person recruited and selected by International Students Work on the basis of an Agreement on behalf of the Employer.

W&S AGREEMENT

On the basis of the information provided by the Employer, searching for and approaching suitable candidates for a vacancy to be filled at the Employer or for work/services to be performed at the Employer.

            Article 2 General provisions

2.1

These General Terms and Conditions apply to all agreements of International Students Work insofar as they relate to the provision of Students to the Employer or related services and insofar as no deviating conditions of any other entity belonging to International Students Work have been declared applicable.

2.2

The applicability of any General Terms and Conditions applied by the Employer is expressly rejected.

2.3

These General Terms and Conditions replace the General Terms and Conditions of earlier date.

2.4

Deviations from these General Terms and Conditions will only be binding if and insofar as International Students Work has agreed to them in writing.

2.5

The Agreement is entered into for a definite period of time. These General Terms and Conditions apply to every Agreement. An Agreement is deemed to have been entered into and to be in agreement if the Employer allows the Student to start work.

2.6

The Fixed-Time Agreement:

The Fixed-Time Agreement ends by operation of law at the end of the period for which it was entered into.

Article 3 The Provision

3.1

A Student will never be matched exclusively to one Employer.

Article 4 Replacement

4.1

Upon termination of the student’s contract with the Employer, International Students Work is entitled, but not obliged, to provide a replacement Student for the remaining term of the Agreement.

4.2

International Students Work will not be liable to the Employer and will not be obliged to compensate any damage or costs to the Employer in the event that International Students Work is allowed to replace or replace a Student, but for whatever reason does not replace or replace the Student. In that case, the Employer will also not be obliged to pay the monthly fee to International Students Work, unless the reason for not replacing or replacing the Student is attributable to the Employer.

Article 5 Hourly remuneration and employer’s compensation

5.1

Before the commencement of the Agreement, the Employer will provide a description of the position to be held by the Student, the type of person, the number of hours per week and the corresponding net salary.

5.2

International Students Work is in any case entitled to make interim adjustments to the Employer’s remuneration and/or the additional costs:

a. if the costs of the temporary work increase:

as a result of an increase in the (objective) costs in the broadest sense of the word associated with the Student’s temporary work;.

as a result of an increase in the costs of International Students Work in the broadest sense of the word;

b. annually on 1 January by means of a price index (in accordance with the CBS Price Index for Consumer Prices).

Article 6 Working hours and working hours

6.1

The working hours, the number of working hours and

the Student’s rest periods are equal to those of the Employer in this respect

usual times and hours, unless otherwise agreed in the Agreement.

The Student’s working hours, the number of working hours and the rest periods shall be as follows

not more or not less than is legally the case with the Employer

allowed. The employer is responsible for ensuring that the working hours and the hours of rest and

The Student’s working hours meet the legal requirements. Employer sees

ensure that the Student has the permitted working hours and the agreed

The Committee considers that the Commission’s proposal does not go beyond the scope of the directive.

6.2

There is overtime if

work is carried out in addition to that usual in the sector concerned.

working hours per day or per week or the scheme or roster laid down by law

number of hours.

6.3

Students are entitled to holidays,

special leave, etc. This will be done as much as possible in consultation with the Employer.

scheduled.

6.4

If the Student, for the purpose of carrying out

The hours of the training or probationary period required by the Agreement shall be

The Student’s time spent on this will be charged to the Employer as hours worked,

unless otherwise agreed.

Article

7 Provision and selection

7.1

Employer provided to International

Students Work with meticulous information about function, working hours,

working time, work, job and working conditions

The Student, as well as with regard to the intended duration of the Agreement.

On the basis of the information provided by the Employer, International Students Work states that

inform one or more students. International Students Work proposes

The Students for and Employer is completely free in the choice of the Student who

on the Agreement.

Article

8 Proper management and supervision; good Employership

8.1

The Employer shall, in respect of the Student

in the exercise of management and control, and with regard to

the execution of the work, carried out in the same careful manner as for which it was carried out

he’s bound to his other employees.

8.2

Unless otherwise agreed in writing,

the Employer is not allowed to give the Student in turn to a third party’ by

‘; that is to say, to make available to a third party for the purposes of the

to direct and supervise that third party’s work. Under

on loan to a third party is also understood to be on loan to a (legal) person

with which the Employer is associated in a group (group of companies), as referred to in Article

7:691 subsection 6 of the Dutch Civil Code.

8.3

Employer can only employ the Student

contrary to the provisions of the Agreement and the General Terms and Conditions.

If International Students Work has so agreed in writing in advance

agreed. Such consent may be subject to conditions. Amendments

in function and/or responsibility should therefore be approved

by International Students Work. Changes can have consequences for the

rate.

8.4

Carrying out the Student’s work

abroad is only possible under the strict management and supervision of the Employer

and for a definite period of time and if this has already been done in writing with the Agreement.

agreed with International Students Work and the Student with it.

in writing. The Employer will arrange for, among other things, visas, insurances, etc.

and other items and costs required for the Broadcast. Employer

indemnifies International Students Work against any liability arising from a performing work of the Student abroad.

8.5

The Employer will indemnify the Student against any loss or damage suffered by the Student.

(b) to reimburse the applicant for any loss or damage suffered by him as a result of the use of an item of property belonging to him, which has been used in the context of the assigned work, is damaged, or

…undone.

8.6

International Students Work is, in opposite to the Employer,

not liable for damages and/or losses to the Employer, third parties, or

to the Students themselves that result from the actions or omissions of the Student. International

Students Work is also not liable for damage that is the result of

deliberate or conscious recklessness of the Student.

8.7

International Students Work is accountable to the Employer.

not liable for obligations that the Students have entered into with or

which have arisen for them vis-à-vis the Employer or third parties, whether or not with

the consent of that Employer or third parties.

8.8

The Employer indemnifies International Students

Work for any liability of International Students Work with respect to

of paragraphs 5, 6 and 7 of this Article.

8.9

The Employer shall, to the extent possible,

adequate insurance against liability under the provisions of this Directive

article.

Article

9 Safety and indemnity guarantee

9.1

The Employer declares that it is familiar with the

that he is regarded as an employer under the Working Conditions Act.

9.2

The Employer shall provide the premises, equipment and

tools in which or with which he has the Student carry out work,

setting up and maintaining in such a way and for the performance of the activities

take such measures and issue such instructions to the Student as

is reasonably necessary to prevent the Student from performing the following tasks

his work, in the broadest sense of the word, suffers damage. Employer

expressly declares that he is familiar with the operation of Article 7:658 of the Dutch Civil Code (in the

7:658 paragraph 4 of the Dutch Civil Code), as well as with the obligations that have been imposed on him.

arise from the Working Conditions Act and related regulations

in relation to the students.

9.3

The Employer will provide International Students with

Work and also provide the Student with information before the start of the work.

on the professional qualification required of the Student, together with a document

containing the specific characteristics of the job to be filled. Employer

the Student is actively informing the Student about the

The company’s risk inventory and evaluation (RI&E).

9.4

If the Student is involved in an industrial accident or

If an occupational disease occurs (Section 7:658 of the Netherlands Civil Code), the Employer shall, if and insofar as

the law requires it, the competent authorities shall be informed thereof without delay

and ensure that a report is drawn up immediately. In

this report shall record the facts of the accident in such a way that

it can be deduced with a reasonable degree of certainty whether and in which

the extent to which the accident is due to the fact that insufficient measures have been taken

were taken to prevent such an accident at work or an accident at work.

such an occupational disease. Employer brings International Students Work this way

be informed as soon as possible of a possible industrial accident or an accident at work

occupational disease and provides to International Students Work a copy of

the report.

9.5

If the employee dies or (serious)

and permanent injury), the Employer shall, subject to the provisions of the preceding paragraph, take the following measures

in Sections 6:107 to 6:108 inclusive of the Netherlands Civil Code to compensate the damage to the

person or persons referred to in articles.

9.6

The Employer will indemnify the Student in respect of all damage to the Student.

the fees paid to the Student in connection with the pursuit of his activities

If and to the extent that the Employer and/or International Students Work has, as a result of the above, failed to comply with the following obligations

is liable.

9.7

The Employer indemnifies International Students

Work on all claims or claims of the Student based on this article

or third parties.

9.8

The Employer will take out adequate insurance

against liability pursuant to the provisions of this article. On request

of International Students Work provides the Employer with a certificate of

insurance.

Article

10 Invoicing

10.1

The Employer shall at all times be obliged to pay every

note submitted by International Students Work within fourteen calendar days

to be paid after the invoice date.

10.2

All costs of collection of the outstanding

Invoices are entirely at the expense of the Employer. The compensation for

extrajudicial costs are set at a minimum of 15% of the amount owed.

principal sum excluding interest with a minimum of € 250 (two hundred and fifty euros)

per claim. This compensation will always be paid as soon as legal assistance is provided by International

Student Work or by the third party entitled to receive the payment,

the claim is invoked or the claim is invoked by International Students Work, as the case may be.

whether that third party has been handed over for collection, without any further evidence in

The Employer shall not be liable for any loss or damage suffered by the Employer as a result of the use of the goods or as a result of the use of the goods. If the

actual costs are higher than 15%, is International Students Work or the

The Supplier is entitled to charge these actual costs to the third party.

10.3

Payments will always serve as payment

of the oldest outstanding invoices, irrespective of the Employer’s instructions to

payment of which invoice they are to be attributed.

Article

11 Prevention of unacceptable discrimination

11.1

To prevent the making of

Unauthorized discrimination, in particular on the basis of religion, philosophy of life,

political persuasion, gender, race, age or any other ground, shall

no non-functional requirements for the provision of information concerning

the work to be commissioned can be demanded, nor can it be demanded by International

Students Work will be taken into account. Employer will not make a prohibited distinction

in any form, as well as to ensure that discrimination in the workplace

is prevented.

11.2

Employer indemnifies International Students

Work on the possible consequences of unauthorised discrimination made by him.

Article

12 Liability of International Students Work

12.1

International Students Work is a good contractor

The Supplier is obliged to make every effort to ensure the proper performance of the Agreement.

If and insofar as International Students Work does not comply with this obligation,

is International Students Work, with due observance of the following in 12.3.

12.3 International Students Work, with due observance of the provisions set out below in 12.3, is obliged to pay compensation for the direct damage arising therefrom.

of the Employer, provided that the Employer does so as soon as possible, but no later than one month after the date on which the Employer has received the information from the Employer, and provided that the Employer has not received such information.

the occurrence or after the damage has become known, a written complaint

submit the relevant application to International Students Work, demonstrating that the

damage is the direct consequence of an imputable shortcoming to the

side of International Students Work.

12.2

International Students Work is, to the extent that

necessary by way of derogation from the provisions of the previous paragraph, shall not be liable for

any damage as a result of incorrect selection of a Student, unless the Employer

within seven calendar days after the start of the students’ activities, a

submits a written complaint about this to International Students Work and, in doing so,

shows that the incorrect selection is the direct result of an intentional act or omission, or

conscious recklessness on the part of International Students Work.

12.3

Any liability and/or

obligation of International Students Work to compensate the Employer for damages,

pursuant to these General Terms and Conditions or for any other reason, is

limited to a maximum of 20% of the Employer’s rate that applies to that Student

was applicable under the Agreement for the intended duration of the Agreement

with a maximum of thirteen weeks. Per Employer is also the

liability limited to two cases per financial year. This ceiling is set at

in the event of intent or conscious recklessness on the part of the Client.

of International Students Work. Liability of International Students

Work for indirect damage, including consequential damage, loss of profit,

lost savings and damage due to business interruption, is in all cases

excluded.

12.4

International Students Work is making progress

The Employer shall in any case not be liable for any shortfall in relation to the Employer and shall not be obliged to compensate the Employer in respect of

any damage if:

a.

International Students Work a request from Employer to recruit and

select for a vacancy of Employer, does not take into consideration; and/or

b.

the contacts between the Employer and International Students Work prior to

a possible Agreement, including a concrete request from the Employer

to recruit and select a Student, for whatever reason do not lead to

the actual recruitment and selection of a Student; and/or

c.

The Employer suffers damage as a result of the fact that the Employer has goods to the Student.

The following are not covered by the terms of the contract: ‘car’, which is provided for the performance of the work,

laptop, mobile phone, keys, etc. and these goods or items are not

or are damaged.

Article

13 Aliens Employment Act and Student Identification Act

13.1

The Employer to whom International

Students Work a foreign national within the meaning of the Foreign Nationals (Employment) Act

(hereinafter referred to as WAV), expressly declares that

familiar with Article 15 of the WAV, including the stipulation that the Employer is required to submit the following information to the

commencement of work by an alien a copy of the document,

as referred to in Article 1 of the Compulsory Identification Act, of the foreign national

should receive. On the basis of the above, the Employer states that

document establishes the identity of the alien and takes a copy of it.

document in his records. International Students Work is not

responsible or liable for any fine set out in the

The employer is required to comply with the provisions of the Foreign Nationals (Employment) Act.

13.2

If International Students Work, due to

an omission, act or breach of the Employer is punishable by a fine

If the Employer is confronted with a breach of the WAV, then the Employer is obliged to inform the WAV of this fact.

and all ensuing damage (including, but not limited to, the following).

only understood to be legal costs) to International Students Work in the Netherlands.

…pay for it.

13.3

The Employer is obliged to pay all costs incurred by the International

Student Work is made available before the start of the

to identify the activities and the relevant provisions applicable to the Employer.

to comply with legal obligations. International Students Work will be able to

obligation to inform its students.

Article

14 Personal data of the Student

14.1

The Employer shall provide all personal data of

A Student, who before and during the Agreement by International Students

Work to be made known, treated confidentially and more specifically

Process only in accordance with applicable privacy laws,

including the General Data Protection Regulation. International Students

Work can therefore never provide certain information to the Employer if

This violates applicable privacy laws. In addition, the Employer may not use the

personal data of the students proposed by International Students Work

to third parties.

14.2

The Employer shall comply with its

obligation to inform students, and in any case to inform students, and to inform them of the following

The Employer is responsible for determining the categories of personal data to be provided by the Employer.

the way in which, when and for what purposes the data are processed

processed. The Employer indemnifies International Students Work against any

Any damage or liability resulting from this, including fines.

14.3

Where the Employer has its own

is responsible for the processing of students’ personal data,

the Employer is expressly responsible for compliance with its own

legal obligations within the framework of applicable privacy legislation. Employer

indemnifies International Students Work against any resulting damage or loss.

damage or liability, including fines.

14.4

If necessary for International

Students Work to meet legal obligations based on

applicable privacy legislation, the Employer will provide full cooperation to this end to

International Students Work, such as when a Student submits a request to

exercising his or her right to expulsion.

Article

15 Secrecy

15.1

International Students Work will be available on further

request of Employer in his relationship with the Student stipulate that the Student

must observe absolute secrecy with regard to business or other activities.

confidential information relating to the Employer and the Employer’s

business activities. However, International Students Work is not liable for

for any loss or damage suffered by the Employer as a result of a breach of that law.

The Student’s duty of confidentiality.

15.2

The Employer is free to inform the Student

directly to confidentiality. Employer informs International

Students Work on his intention to do so and provides a copy of the

Declaration/agreement to International Students Work drawn up in this respect. International

Students Work is not a party to this agreement.

15.3

The Employer is aware that any

agreements made by the Employer with the Student, including penalty clauses,

The Student can never be recovered from the Student by International Students Work.

It is also not possible to recover damages due to fraud or theft, via settlement.

by telling International Students Work to the Student.

rticle
 Fee and content of the S&S Agreement
 
17.1
 
The Fee may consist of either a
fixed amount agreed in advance. Exceptions may be made between the Parties.
be agreed in writing.
 
17.2
 
Unless otherwise agreed in writing in advance
the Fee shall only be due if the S&S Agreement
has led to an employment contract or appointment to
official, or to an agreement between the Employer and the Employer, as the case may be
and the candidate selected by International Students Work.
 
Article
18 Selection of the Candidate
 
18.1
 
The Employer shall at all times decide itself whether
he has selected a Candidate selected by International Students Work a
agreement as referred to in article 18.2. International Students
Work is therefore in no way whatsoever liable for damage, in the most
broad sense of the word, which is directly or indirectly and/or is caused by
the Candidate provided by International Students Work.
 
Article
19 Liability
 
19.1
 
International Students Work is making headway
The Employer shall in any case not be liable for any shortfall in relation to the Employer and shall not be obliged to compensate the Employer in respect of
any damage if:
 
a.
International Students Work has submitted an application from the Employer for Recruitment &
Selection does not take up treatment; and/or
 
b.
the contacts between the Employer and International Students Work prior to
a possible S&S agreement, including a concrete application
from Employer to Recruitment & Selection, for whatever reason, do not lead to
to the actual Recruitment & Selection of a Candidate.
 
19.2
 
The Employer is not permitted to use an International
Students Work offered/presented or introduced in any way
Enlist the candidate or have him or her carry out work, whether or not
via third parties, within six months after the Candidate’s presentation to the Employer
under the S&S Agreement. In the event of violation or noncompliance
of which the Employer per Candidate is an amount of € 3500,- excluding
VAT due to International Students Work. This does not affect the right to
of International Students Work to claim full damages.
 
For questions concerning the general terms and conditions
You can contact Karel Leusink.
 
To be reached at:
 
E-mail: info@internationalstudentswork.nl        
 
Telephone: +316 460 084 60
 3500

Open chat
Need help? Chat with us via WhatsApp!
Chat with Karel via WhatsApp if you have any questions!

Or send us an email: info@internationalstudentswork.nl